Správní právo je odvětví veřejného práva. Je souborem veřejnoprávních norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy, vytváření administrativněprávních vztahů.

Upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací. Správní právo je samostatné právní odvětví, neboť splňuje odvětvová normotvorná kritéria, jehož funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře veřejné správy.

Pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.

Poskytuji právní služby v oblasti správního práva, zejména pak:

  • Zastupování v přestupkovém řízení
  • Zastupování v řízení o správních deliktech (podle nové právní úpravy se jedná též o přestupky)
  • Zastoupení ve sporech ve správním soudnictví

VEŘEJNÉ PRÁVO – STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA:

  • Komplexní právní poradenství pro obce, města, statutární města atd.
  • Vymáhání pohledávek veřejnoprávních korporací
  • Komplexní poradenství pro zastupitele územních samosprávných celků, včetně problematiky odpovědnosti zastupitelů

POBYTOVÉ PRÁVO – ŘÍZENÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ:

  • Příprava všech žádostí a podání dle zákona o pobytu cizinců
  • Zastupování cizinců v řízení dle zákona o pobytu cizinců
  • Poskytování konzultací ve věci pobytu cizinců