Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech práva.

Občanské právo:

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti civilního (občanského) práva, zejména pak:

 • Vyhotovení smluv všech typů, včetně nepojmenovaných – zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene atd., včetně přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zápůjčce, smlouvy příkazní, smlouvy o dílo, zápočty pohledávek atd.
 • Zastupování v občanském soudním řízení – veškeré civilní  spory, např. z vlastnických a spoluvlastnických vztahů, včetně zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Zastupování v řízení o rozvod manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Vymáhání pohledávek všech typů, včetně náhrady škody, majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení,
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Vymáhání výživného
 • Zastupování ve věcech péče o nezletilé
 • Dědické řízení
 • Ve všech ostatních občanskoprávních věcech, dle individuálních požadavků

Obchodní právo:

Poskytuji zejména tyto právní služby:

 • Vymáhání pohledávek
 • Právní záležitosti související s obchodními společnostmi (zakládání, změny, valné hromady, obchodní rejstřík atd.)
 • Příprava smluvních dokumentů
 • Insolvenční řízení (příprava návrhů, přihlášek, zastupování v insolvenčním řízení atd.)
 • Pracovněprávní vztahy

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti práva obchodních korporací, zejména pak:

 • Zakládání obchodních společností a družstev,příprava a organizace valných hromad obchodních společností, včetně zastupování na valných hromadách
 • Příprava rejstříkových zápisů vyžadovaných při vzniku, správě a změnách společností
 • Převody obchodních podílů
 • Převody (prodej) podniku a nájem podniku
 • Zastupování v soudních řízeních
 • Likvidace společností

Pracovní právo:

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti práva pracovního, zejména pak:

 • Vyhotovení listin jako jsou pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, výtky – upozornění na porušení povinností, vztahujících se k vykonávané práci, výpovědi z pracovního poměru atd,
 • Zastupování ve sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru a ve sporech o náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • Komplexní právní poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům

Trestní právo:

Poskytuji komplexní právní služby, zejména tyto právní služby:

 • Komplexní obhajoba ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, řízení před soudem atd.)
 • Zastupování poškozených trestným činem – náhrada škody, včetně zastoupení v případném navazujícím civilním řízení
 • Příprava oznámení o skutečnostech, nasvědčujících, že došlo ke spáchání trestného činu (tzv. trestní oznámení)

Správní právo:

Poskytuji právní služby v oblasti správního práva, zejména pak:

 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Zastupování v řízení o správních deliktech – pokuty a jiné sankce (podle nové právní úpravy se jedná též o přestupky)
 • Zastoupení ve sporech ve správním soudnictví -žaloby proti správnímu rozhodnutí

VEŘEJNÉ PRÁVO – STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA:

 • Komplexní právní poradenství pro obce, města, statutární města atd.
 • Vymáhání pohledávek veřejnoprávních korporací
 • Komplexní poradenství pro zastupitele územních samosprávných celků, včetně problematiky odpovědnosti zastupitelů

POBYTOVÉ PRÁVO – ŘÍZENÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ:

 • Příprava všech žádostí a podání dle zákona o pobytu cizinců
 • Zastupování cizinců v řízení dle zákona o pobytu cizinců
 • Poskytování konzultací ve věci pobytu cizinců