Občanské právo hmotné upravuje zejména:

 • Základní otázky soukromého práva
 • Úpravu věcných práv
 • Úpravu závazkových práv
 • Dědické právo
 • Úpravu práv k výsledkům duševní tvůrčí činnosti

Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník.

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti civilního (občanského) práva, zejména pak:

 • Vyhotovení smluv všech typů, včetně nepojmenovaných – zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene atd., včetně přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zápůjčce, smlouvy příkazní, smlouvy o dílo, zápočty pohledávek atd.
 • Zastupování v občanském soudním řízení – veškeré civilní  spory, např. z vlastnických a spoluvlastnických vztahů, včetně zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Zastupování v řízení o rozvod manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Vymáhání pohledávek všech typů, včetně náhrady škody, majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení,
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Vymáhání výživného
 • Zastupování ve věcech péče o nezletilé
 • Dědické řízení
 • Ve všech ostatních občanskoprávních věcech, dle individuálních požadavků